Serwisy dla świadczeniodawców


Odnośnik - Portal Świadczeniodawcy
Portal Świadczeniodawcy
Odnośnik - Portal Publiczny
Portal Publiczny
Odnośnik - Serwis MUS
Serwis MUS
Portal Świadczeniodawcy - obsługa Świadczeniodawców, Aptek oraz Realizatorów Sprzętu Ortopedycznego Portal Publiczny - przeglądarka postępowań konkursowych ogłaszanych przez ŁOW NFZ Serwis MUS
Odnośnik - SIMP
SIMP
Odnośnik - SZOI
SZOI
Odnośnik - Portal Personelu
Portal Personelu
SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki
SMPT
- System Monitorowania Programów Terapeutycznych
SZOI - Kolejki oczekujących w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych
Portal Personelu - Dystrybucja numerów recept i dostęp do systemu wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zleceń na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne
Odnośnik - eWUŚ
eWUŚ
Odnośnik - eZWM
eZWM
Odnośnik - DILO
DILO
eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców eZWM - System wspierający procesy elektronicznego potwierdzania zleceń na wyroby medyczne DILO - Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
Odnośnik - AP-KOLCE
AP-KOLCE
Odnośnik - Centralna Baza Endoprotezoplastyki
Endoprotezoplastyka
Odnośnik AP_PKUŚ
AP-PKUŚ
AP-KOLCE - Centralne Kolejki Oczekujących ENDOPROT - Centralna Baza Endoprotezoplastyki AP-PKUŚ - System Obsługi Procesu Koordynowanej Opieki Nad Pacjentem
Odnośnik - Ankiety Medyczne
Ankiety Medyczne
Odnośnik - CBWiD
CBWiD
Ankiety Medyczne CBWiD- Centralna Baza Wniosków i Decyzji

Deklaracja dostępności

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej udostępniającej linki do serwisów dla świadczeniodawców Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany wprowadzane są sukcesywnie.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej dostepnosc@nfz-lodz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.